Εορτολόγιο

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς: Ἡ μεγαλυτέρα αἵρεσι τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, ὁ οἰκουμενισμὸς, μὲ τὸ νὰ κηρύσσει θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ καὶ πανθρησκεία, ἀποτελεῖ θανάσιμο κίνδυνο γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ὀρθοδόξων.

Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς: Ἡ μεγαλυτέρα αἵρεσι τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, ὁ οἰκουμενισμὸς, μὲ τὸ νὰ κηρύσσει θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ καὶ πανθρησκεία, ἀποτελεῖ θανάσιμο κίνδυνο γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ὀρθοδόξων.

Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 3ῃ Μαρτίου 2020
Ἀρ. Πρωτ.: 185                                    ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2020
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ: 124 )
Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πρός τόν ἱερόν κλῆρον, τίς μοναστικές ἀδελφότητες
καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί,
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα! Ἑορτάζει ἡ Ὀρθοδοξία μας∙ ἡ μεγάλη καὶ ἁγία μητέρα μας, ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας. Ἀστράφτει καὶ λάμπει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ παιδιά της, οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ὅταν ζοῦν μὲ ὑπακοή, μὲ εὐσέβεια καὶ μὲ εὐλάβεια μέσα στὴν ἀγκάλη της, δέχονται φῶς ἀπὸ τὸ φῶς της, δέχονται τὴ χάρι τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἔχουν χαρὰ καὶ εἰρήνη μέσα τους, χαίρουν καὶ πανηγυρίζουν.
Χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ μειώσουμε τὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη τῶν ἀδελφῶν, διαπιστώνουμε ὅτι αὐτὴ τὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρηνικὴ ζωὴ δὲν τὴ ζοῦν, δὲν τὴν ὁμολογοῦν ὅλοι οἱ βαπτισμένοι καὶ μυρωμένοι χριστιανοί.

Ἡ φοβερὴ σύγχυσι ποὺ ἁπλώθηκε παντοῦ, δυστυχῶς καὶ μέσα στὴν πατρίδα μας, συκοφάντησε καὶ συκοφαντεῖ, πολεμάει τὴν ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας, ἐθόλωσε καὶ θολώνει τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ τῶν μὴ ἀγωνιζομένων ὀρθοδόξων καὶ δὲν μποροῦν νὰ δοῦν τὸ φῶς καὶ τὴν λαμπρότητα τῆς ὀρθοδοξίας μας, τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
Οἱ φανεροὶ καὶ περισσότερο οἱ κρυφοὶ καὶ ὕπουλοι ἐχθροί τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ἁπλώνουν καὶ ἐπιβάλλουν τὶς πλάνες τους, τοὺς τελευταίους δὲ καιροὺς τὸν συγκρητισμό, τὴν πανθρησκεία καὶ τὴν παγκοσμιοποίηση γιὰ νὰ κλονίσουν τὴν καθαρὴ πίστι τῶν Ἑλλήνων στὸν Χριστό, στὴν θεότητά του, νὰ νοθεύσουν τὸ Εὐαγγέλιο, νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἁγία παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας μας, νὰ ὁδηγήσουν τοὺς Ἕλληνες, τοὺς ἀπογόνους τῶν προμάχων τῆς πίστεως, στὴν προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας.
Παράλληλα, ἡ ὑλιστικὴ ἐκκοσμίκευση, ἡ ὁποία κατέκλυσε τὴν πατρίδα μας, ἀναγκάζει τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς νὰ ἀγαπήσουν τὴν ὑλιστικὴ καὶ ἡδονιστικὴ ζωή, ἡ ὁποία δὲν ἐπιτρέπει στὸν ἄνθρωπο νὰ κατανοήση καὶ νὰ ζήση τὸ μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μἐ αὐτόν τὸν τρόπο πολλοὶ βαπτισμένοι καὶ μυρωμένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἰδιαιτέρως νέοι καὶ νέες, παρουσιάζονται ἀδιάφοροι, ἀσυγκίνητοι, ψυχροὶ καὶ ξένοι, ἐμπρὸς στὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν προσφορὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν τοὺς συγκινοῦν οὔτε οἱ ἅγιοι, οὔτε ἡ Παναγία μας, οὔτε οἱ φωτισμένες ἑορτές, οὔτε ὁ χτύπος τῆς καμπάνας, οὔτε ἡ οὐρανία λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας, οὔτε καὶ αὐτή ἡ Ἁγία Τράπεζα.
Καὶ ἐνῷ οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες βλέπουν ὅτι χωρὶς Χριστό καὶ Ὀρθοδοξία, χωρὶς ἐκκλησιαστική βιοτή, ζοῦν χωρὶς χαρά καὶ εἰρήνη, χωρὶς οἰκογενειακή ἑνότητα καὶ ἀληθινὴ ἀγάπη γιὰ τοὺς συνανθρώπους, ἐπιμένουν μὲ τὸν ἐγωισμό τους νὰ περιφρονοῦν τὴν ἁγιάζουσα καὶ σῴζουσα Ὀρθοδοξία.
Πονοῦμε γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀδελφοὺς μας καὶ προσευχόμαστε νὰ ὁδηγηθοῦν στὴν συναίσθησι, στὴν μετάνοια καὶ στὴν σωτηρία.
Σήμερα, ἀγαπητοὶ, αὐτὴ τὴν ἁγία Κυριακή τῆς Ὁρθοδοξίας, σήμερα ποὺ ἑορτάζει ἡ σῴζουσα ὀρθόδοξος πίστι μας, σήμερα ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς ὑπενθυμίζει τοὺς ἀγῶνες τῶν ἁγίων πατέρων της καὶ τοὺς ποταμοὺς αἱμάτων τοὺς ὁποίους ἔχυσαν γιὰ τὴν διαφύλαξι τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας, ἐμεῖς ἂς θυμηθοῦμε τὴν προτροπὴ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ καὶ ἂς τὴν στερεώσουμε στὴν καρδιά μας∙ «Στῶμεν καλῶς»!
Μὴν ἀφήσουμε τοὺς, πάσης φύσεως, κλονισμένους καὶ συσχηματισμένους μὲ τοὺς πολεμίους τῆς Ὀρθοδοξίας μας νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἀδαμάντινη καὶ ἁγιοπνευματικὴ ἀλήθεια, ὅπως καὶ τὴν ἱερὰ ὀρθόδοξο παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἡ ὀρθοδοξία μας δὲν εἶναι ἐγωκεντρικὸς καὶ ἀνθρωποκεντρικὸς παπισμός, οὔτε ἀνθρώπινος ὀρθολογιστικὸς προτεσταντισμός. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὀνομάζεται Ὀρθόδοξος γιατί διατηρεῖ, φρονεῖ, πιστεύει καὶ ἀσπάζεται ὀρθὰ τὴν γνησία ἀποκεκαλυμμένη διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, τῶν θεοκηρύκων Ἀποστόλων καὶ Πατέρων περὶ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ὄντων.
«Ὀρθοδοξία ἐστὶ ἀψευδὴς περὶ Θεοῦ καὶ κτίσεως ὑπόληψις» διδάσκει ὁ ὅσιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γράφει: «Ἡ πίστις μου εἶναι αὐτὴ τὴν ὁποία ἤκουσα ἀπὸ τὰ θεῖα λόγια, τὴν ὁποία ἐδιδάχθην παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων, τὴν ὁποία ἐδίδαξα κατὰ πάντα καιρὸν ὁμοίως, χωρὶς νὰ συμμορφοῦμαι πρὸς τὰς διαφόρους περιστάσεις καὶ τοὺς διαφόρους καιρούς. Τὴν πίστην αὐτὴν δὲν θὰ παύσω νὰ διδάσκω. Μαζί της ἐγεννήθην καὶ μὲ αὐτὴν ἀπέρχομαι τῆς παρούσης ζωῆς».
Μέσα στὴν ὀρθόδοξο Ἐκκλησία δὲν ἔχουμε μόνο καταφανῆ ἀδιάκοπη ἱστορικὴ συνέχεια, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀποστόλων. Ἔχουμε κυρίως καὶ προπαντὸς τὴν ἰδία πίστι, τὸ ἴδιο πνεῦμα, τὸ ἴδιο ἦθος μὲ τὴν πρώτη Ἐκκλησία.
Ἀκριβῶς ἐπειδὴ κατέχει ἡ ὀρθοδοξία ἀνόθευτη καὶ σῴζουσα τὴν ἀλήθεια, ὁ διάβολος καὶ τὰ ὄργανά του ἐπὶ εἴκοσι αἰῶνες, ἀγωνίζονται νὰ ἐξαλείψουν τὴν ὀρθόδοξο πίστι.
Οἱ Ἰουδαΐζουσες αἱρέσεις ἐζήτησαν νὰ νοθεύσουν τὴν ἀλήθειά της. Οἱ προσκυνοῦντες τὰ εἴδωλα ἐθνικοὶ φιλόσοφοι ἔστρεψαν τὴν γραφίδα τους καὶ τὸ λόγο τους ἐναντίον τῶν θεμελίων τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Οἱ αἱμοχαρεῖς χριστιανομάχοι αὐτοκράτορες, ἔβαψαν τὴ γῆ μὲ ποταμοὺς αἱμάτων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ὁ Ἄρειος, ὁ Μακεδόνιος, ὁ Νεστόριος, γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι αἱρεσιάρχες, τότε καὶ σήμερα, ἀγωνίσθηκαν καὶ ἀγωνίζονται νὰ χύσουν τὸ δηλητήριο τῆς αἱρέσεως μέσα στὴν Ἐκκλησία.
Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, ἐπὶ δέκα αἰῶνες, περιέρχονται γῆ καὶ θάλασσα μὲ τοὺς πράκτορες τῆς Οὐνίας γιὰ νὰ προσυλητίσουν τοὺς ὀρθοδόξους καὶ νὰ καταντήσουν τὴν ὀρθόδοξο Ἐκκλησία ὑποτακτικὴ τοῦ Πάπα. Τὸ αὐτὸ ποθοῦν καὶ οἱ προτεστάνται.
Ἡ δὲ μεγαλυτέρα αἵρεσι τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, ὁ οἰκουμενισμὸς, κατὰ τὸν ὅσιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς, μὲ τὸ νὰ κηρύσσει θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ καὶ πανθρησκεία, ἐξισώνει ὅλες τὶς χωρὶς ἀλήθεια ὁμολογίες μὲ τὴν ἀδαμάντινη Ὀρθοδοξία καὶ ἀποτελεῖ θανάσιμο κίνδυνο γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ὀρθοδόξων.
Βέβαια, ὅσο καὶ ἂν πολεμεῖται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὡς ἀληθινή ποὺ εἶναι, δὲν φοβᾶται.
Σὲ ὅσους τὴν πολεμοῦν ἁπαντὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Ἄνθρωπον ἐὰν πολεμῇς ἤ ἐνίκησες ἢ ἐνικήθης. Ἐκκλησίαν ἐὰν πολεμεῖς, νικῆσαι ἀμήχανον. Οὐδεὶς Ἐκκλησίας δυνατῶτερος, ἄνθρωπε. Λῦσον πόλεμον ἵνα μὴ καταλύσῃ σου τὴν δύναμιν. Μὴ εἴσαγε πόλεμον εἰς οὐρανόν».
Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν κινδυνεύει ἀλλὰ κινδυνεύουμε ἐμεῖς, ἐὰν μείνουμε κοντὰ καὶ συσχηματιζόμαστε μὲ ἐκείνους πού πολεμοῦν καὶ ἀλλοιώνουν τὴν ὀρθόδοξο ἀλήθεια.
«Στῶμεν καλῶς» λοιπόν! Ὅπως οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὁμολογηταί, μάρτυρες, νεομάρτυρες, δὲν πρόδωσαν τὴν ὀρθόδοξο ἀλήθεια καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἔτσι κι ἐμεῖς ἂς θελήσουμε νὰ μιμηθοῦμε τὸ παράδειγμά τους.
Τίποτα ἄλλο παρὰ μόνον ἡ ὀρθόδοξος πίστι καὶ ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θὰ σώση τὸν κόσμο καὶ τὸν καθένα μας. Ἀμήν.
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
πηγή:  http://aktines.blogspot.com
http://makkavaios.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.