Ο άγ­γε­λος φύ­λα­κας μας, εί­ναι ο πλη­σιέ­στε­ρος φί­λος μας, εί­ναι ο πιο ισχυ­ρός βο­η­θός μας στη γη.

Έχει το δια­κό­νη­μα να μας φω­τί­ζει, να μας βομ­βαρ­δί­ζει με αγα­θούς λο­γι­σμούς, να μας ενι­σχύ­ει τον νου, να μας βο­η­θά να διαι­σθα­νό­με­θα τους πο­νη­ρούς λο­γι­σμούς και να με­τα­φέ­ρει τις προ­σευ­χές μας στον ου­ρα­νό.

Όταν προ­σευ­χό­μα­στε, προ­σεύ­χε­ται και αυ­τός μαζί μας.

Όταν κά­νου­με κάτι καλό προ­σεύ­χε­ται για εμάς, όχι όμως όταν αμαρ­τά­νου­με.

Και όταν πάμε να κοι­μη­θού­με, πάει και πα­ρου­σιά­ζει στο Θεό τα αγα­θά μας έργα, όχι ότι ο Θεός δεν τα γνω­ρί­ζει, αλλά αυτή εί­ναι η δια­κο­νία του.

Και άμα τα έχου­με »κα­λά» μαζί του, επει­δή διά­γου­με συ­νει­δη­τή πνευ­μα­τι­κή ζωή, θα μας πλη­ρο­φο­ρή­σει λίγο πριν πε­θά­νου­με, ότι έρ­χε­ται η ώρα να φύ­γου­με από τού­το τον κό­σμο.

Εάν έχου­με κα­θα­ρή τη συ­νεί­δη­ση μας, τότε ακού­με κα­θα­ρά τη φωνή του αγ­γέ­λου φύ­λα­κα μέσα μας.

Όταν όμως μας ελέγ­χει η συ­νεί­δη­ση, η φωνή του αγ­γέ­λου δεν ακού­γε­ται ευ­κρι­νώς.

Όταν προ­σευ­χό­μα­στε στον φύ­λα­κα άγ­γε­λό μας, κά­πο­τε θα τον δού­με κιό­λας!

Για τις τό­σες υπη­ρε­σί­ες που μας προ­σφέ­ρει ο άγ­γε­λος φύ­λα­κας μας, να τον ευ­χα­ρι­στού­με και να μην τον στε­νο­χω­ρού­με, με το να αμαρ­τά­νου­με.

ΠΗΓΗ

https://simeiakairwn.wordpress.com