Εορτολόγιο

Τρίτη 30 Απριλίου 2019

Πάσχα 2019: Ποιμαντορική Εγκύκλιος Μητροπολίτου Λαγκαδά κ. Ιωάννου επί τη Αναστάσει του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

Πάσχα 2019: Ποιμαντορική Εγκύκλιος Μητροπολίτου Λαγκαδά κ. Ιωάννου επί τη Αναστάσει του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

Ἀριθμ. Πρωτ.: 170
ΠΑΣΧΑ 2019
Π Ο ΙΜ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
τοῦ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Ἐπί τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
«Μηδείς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος.»
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Καθώς ζοῦμε στήν ἀπερίγραπτη χαρά τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀκοῦμε στόν Κατηχητικό Λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τό Μεγάλο Μήνυμα αὐτοῦ τοῦ γεγονότος. Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι Μήνυμα ζωῆς διά ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου δέν ἐκφράζει καί δέν ὑπογραμμίζει οὔτε πραγματοποιεῖ προσωπική νίκη τοῦ Κυρίου ἐπί τοῦ θανάτου διά τόν ἑαυτόν Του. Δέν νικᾷ ὁ Χριστός τόν θάνατον διά νά ἀναστηθῇ ὁ Ἴδιος. Νικᾷ τόν θάνατον, μέ τόν θάνατόν Του, διά νά χαρίσῃ σέ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος ζωή ἀτελεύτητον καί αἰώνιον.
Καινούργια ζωή ἀνατέλλει σήμερα ἀπό τόν Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου. Καινούργια Ζωή ἀνατέλλει μαζί μέ τόν Ἄδυτον Ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Τοῦ Κυρίου ὁ θάνατος εἶναι τό γεγονός πού συγκλονίζει ὅλη τήν οἰκουμένη. Ἡ γῆ ἐσείσθη, τό καταπέτασμα τοῦ Ναοῦ ἐσχίσθη ἄνωθεν ἕως κάτω, ὁ ἥλιος ἐκρύβη. Ὅλα αὐτά τά γεγονότα συμβαίνουν, τήν ὥραν πού ὁ Κύριος παραδίδει ἐπί τοῦ Σταυροῦ τό Πανάγιόν Του Πνεῦμα. Ἐκείνη τήν ὥραν ἀνοίγονται καί τά μνημεῖα, ἀνοίγουν οἱ τάφοι καί ἀνασταίνονται νεκροί καί ἐπιστρέφουν εἰς τήν ἰδίαν πόλιν.
Εἶναι γεγονός, ἀδελφοί μου, ὅτι αὐτός πού ἀποτελεῖ ἀνίκητον πολέμιον τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ θάνατος. Ὅ,τι καί ἄν κάνῃ ὁ ἄνθρωπος, ὅσο δυνατός καί ἄν εἶναι, ὅσα χρήματα καί ἄν ἔχῃ, ὅσες δυνάμεις καί ἄν διαθέτῃ σέ αὐτόν τόν κόσμο, ὅποιον πλοῦτον καί ἄν ἔχῃ ἀποκτήσει, μπροστά στό θάνατο εἶναι ἀδύναμος καί εὐάλωτος. Καί ὅμως, αὐτό πού δέν μπορεῖ νά ξεπεράσῃ ὁ ἄνθρωπος μέ τίς δικές του δυνάμεις ἔρχεται καί τό ξεπερνᾷ ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς. Ἔρχεται καί τό ξεπερνᾷ ὁ Σωτήρας Χριστός, ὁ Ὁποῖος μέ τόν Θάνατό Του ἐπάνω στόν Σταυρό νεκρώνει τόν δικό μας θάνατο καί μέ τήν Ἀνάστασίν Του δίδει σέ ὅλους μας ζωήν τήν αἰώνιον.
Εἶναι πολύ σημαντικό νά κατανοήσωμεν ἀπόψε, σήμερα Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως, ὅτι αὐτή ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου εἶναι καί δική μας ἡμέρα. Εἶναι σημαντικό νά κατανοήσωμεν, ὅτι ὁ τοῦ Κυρίου θάνατος χαρίζει σέ ἐμᾶς τή ζωή τήν ἀθάνατον καί ἡ Ἀνάστασίς Του εἶναι ἡ Ἀνάστασις πού προηγεῖται τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως. «Χριστὸς γὰρ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο». Πόσο, στά ἀλήθεια, σκεφτόμαστε αὐτή τή στιγμή τοῦ θανάτου; Πόσο, στά άλήθεια, σκεφτόμαστε τή στιγμή κατά τήν ὁποία ἡ φθαρτή μας φύση θά ἐνδυθῇ τήν ἀφθαρσία καί τό θνητόν τήν ἀθανασία καί ὅλοι θά ζήσουμε αὐτή τή μοναδική ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως; Ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου, δέν μᾶς ἔπλασε διά νά μείνωμεν ἐνταφιασμένοι στόν τάφο τοῦ πόνου καί τῆς ὁδύνης τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν παθῶν. Ὁ Θεός, ἄν καί εἴμεθα ἁμαρτωλοί, μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά ἐπιλέξωμεν τή Ζωή τῆς Ἀναστάσεως καί Ἐκεῖνος προπορεύεται μέ τόν Σωτήρα Χριστόν νά μᾶς δίδει αὐτή τήν εὐκαιρία νά Τόν ἀκολουθήσωμεν. Ἀκολουθήσαμε τόν Ἐπιτάφιον χθές τό βράδυ. Ψάλλαμε τό Ἡ Ζωή ἐν Τάφῳ κατετέθης Χριστέ, ψάλλαμε τό Ἄξιόν Ἐστι, τό Αἱ γενεαί Πᾶσαι, τά Εὐλογητάρια καί ἐναποθέσαμε τό Ἄχραντο Σῶμα τοῦ Κυρίου ἐπάνω στό αἰώνιο καί μοναδικό Μνημεῖο τῆς Ἁγίας Τραπέζης, διά νά ζήσωμεν ἀπόψε τό Μεγάλο Μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου, πού μᾶς λέγει: «Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’ ἠγέρθη. Ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν», καθώς Τόν ἀναζητοῦμε μαζί μέ τίς μυροφόρες γυναῖκες καί καθώς ρωτᾶμε πού ἔθηκαν τό Σῶμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὁ τόπος, ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν, ὁ Πανάγιος Τάφος, ἁπλώνεται ἀπό τήν Ἁγίαν Γῆν σέ ὅλη τήν οἰκουμένη καί κάθε Ἁγία Τράπεζα γίνεται κενό μνημεῖο, που μένοντας κενό μέ τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἄλλαξε τήν παγκόσμια ἱστορία καί τήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητος, διά νά μᾶς πῇ ὅτι Ἀνέστη Χριστός καί νά μᾶς δώσῃ τό Μήνυμα τῆς ἀναιρέσεως τοῦ θανάτου, διά νά πῇ σέ ὅλους ἐμᾶς, πού ζοῦμε στήν καθημερινότητα τοῦ φόβου, τῆς ἀνασφάλειας, τῆς ἀγωνίας καί τοῦ ἄγχους: «Μηδείς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος.» Κανείς, λοιπόν, ἄς μήν φοβᾶται τόν θάνατον, γιατί ὅλους μᾶς ἔχει ἐλευθερώσει ὁ θάνατος τοῦ Σωτῆρος.
Αὐτό τό Μήνυμα, ἀδελφοί μου, ἄς τό ζήσωμεν στήν πληρότητά του καί ἄς φροντίσωμεν καί ἡ δική μας ζωή νά παύσῃ νά εἶναι ζωή τῆς φθορᾶς καί τοῦ τάφου, τῆς ἀπελπισίας καί τῆς ὀδύνης καί νά γίνῃ μία ζωή ἐλπίδος καί αἰσιοδοξίας μέ τό Μήνυμα τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου διά ὅλον τόν κόσμον καί ὅλους τούς ἀνθρώπους καί ὅλη τή γῆ. Τό Μήνυμα Ἰησοῦ Χριστοῦ «Μηδείς φοβείσθω θάνατον» εἶναι μήνυμα πού μᾶς ἑνώνει ὅλους στήν κοινή ὑπαρξιακή ἀγωνία. Καί ἐκεῖνο πού μᾶς ἀπελευθερώνει ἀπό αὐτήν εἶναι ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος, ἀπό τόν Ὁποῖον προκύπτει ἡ κατάργηση καί τοῦ δικοῦ μας θανάτου καί ἡ ἀπαρχή τῆς Καινούργιας Ζωῆς.
Χριστός Ἀνέστη! Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί ἁγιασμένα ἀπό τό Φῶς τό Ἀνέσπερον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τήν δύναμιν τῆς Ἀναστάσιμης Χαρᾶς, εὔχομαι ἐπί πάντας ἡμᾶς πλουσίαν καί ἀναφαίρετον.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Διάπυρος πρός τόν δι΄ ἡμᾶς Ἀναστάντα Κύριον Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
Πηγή: https://www.impantokratoros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.