Εορτολόγιο

Παρασκευή 5 Απριλίου 2024

Δήλωση Ιερών Μονών και Ιερών Ησυχαστηρίων της Πατρίδος μας σχετικά με την ψήφιση στη Βουλή του Νόμου περί γάμου ομοφυλοφίλων

 

Δήλωση Ιερών Μονών και Ιερών Ησυχαστηρίων της Πατρίδος μας σχετικά με την ψήφιση στη Βουλή του Νόμου περί γάμου ομοφυλοφίλων


ΔΗΛΩΣΗ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

από Ακτίνες

Μέ πολύ μεγάλη θλίψη, ἐμεῖς, Ἡγούμενοι καί  Γερόντισσες Ἱερῶν Μονῶν καί Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων τῆς Πατρίδος μας, βιώσαμε τό οἰκτρό ὀλίσθημα τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.

Τά μεσάνυκτα τῆς 15ης Φεβρουαρίου 2024, στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, συνετελέσθη μιά ἅλωση χειρότερη κι ἀπό τήν ἅλωση τῆς Πόλης: ὑπερψηφίστηκε ἀπό, κατά πλειονότητα, βαπτισμένους ὀρθοδόξους χριστιανούς, ὁ εἰδεχθής νόμος περί τῆς νομικῆς ἀναγνωρίσεως τῆς παρά φύσιν ἑνώσεως μεταξύ ὁμοφυλοφίλων ὡς γάμου, ἔχοντος ἴσα δικαιώματα ἀπέναντι στόν  νόμο μέ τόν παραδοσιακό ὀρθόδοξο χριστιανικό γάμο. Ἡ παράλογη αὐτή ἀναγνώριση ἐπαναφέρει στήν ἡρωική καί ἁγιοτόκο Πατρίδα μας τή θεομίσητη αἵρεση τοῦ Νικολαϊτισμοῦ.Ἔφθασαν, δυστυχῶς, οἱ  κυβερνῶντες στό σημεῖο νά ἐπιδιώκουν μανιωδῶς νά «ἀπελευθερωθοῦν» ἀπό κάθε ἠθικό νόμο καί φραγμό, καταφρονῶντας τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ, μέ ἀποκορύφωμα τή νομιμοποίηση ἁμαρτίας, ἡ ὁποία εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη μέ τό ἅγιο θέλημά Του.

Ξεχνοῦν τά λόγια τοῦ Θεοῦ πρός τόν Ἐπίσκοπο τῆς Περγάμου, ὅπως κατεγράφησαν στό ἱερό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἐκεῖ  ἐκδηλώνεται ἐναργῶς ἡ ἀπέχθεια τοῦ Θεοῦ πρός τή φοβερή αἵρεση τοῦ Νικολαϊτισμοῦ, ἡ ὁποία θεωρεῖ  τήν ἔκλυση τῶν ἠθῶν ὡς κάτι τό φυσιολογικό καί ἀποδεκτό ἀπό τόν Θεό, μέ ἀποκορύφωμα τήν ὁμοφυλοφιλία (Ἀποκ.2, 14-16).

Εἶναι γνωστό τοῖς πᾶσι τό κατάντημα τῶν Σοδόμων, τό ὁποῖο δέν ἀφήνει περιθώρια ἀμφιβολίας ὅτι τά ἐπίχειρα τῆς τοιαύτης ἁμαρτίας εἶναι θάνατος, ὄλεθρος καί καταστροφή. Ἡ βουβή καί συνάμα φρικτή εἰκόνα τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης ἐλέγχει ἀμείλικτα εἰς τούς αἰώνας τούς ὑβριστάς τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀψευδής μάρτυρας τῆς ἀπολύτου ἀποστροφῆς Του πρός αὐτήν τήν ἁμαρτία καί τῆς συνακόλουθης καταστροφῆς καί τιμωρίας τῶν ἐνόχων.

Παρ᾿ ὅλες, ὅμως, αὐτές τίς ἀδιαμφισβήτητες ἀλήθειες, οἱ  ἐκλεγμένοι στή Βουλή ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ μας ἅπλωσαν βέβηλο χέρι στά αἰώνια και ἀμετακίνητα ὅρια τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως, ἠθικῆς καί ἀνθρωπολογίας, παρά τήν ἐγνωσμένη ἀντίθεση τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν πρός τό ἐπαίσχυντο νομοσχέδιο.

Ἄραγε, συναισθάνονται  ὅτι κάποτε ἀναπόφευκτα θά παρουσιαστοῦν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ Κριτοῦ; Πῶς θά σταθοῦν τότε ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ Βήματος, ὅταν σήμερα μέ τόση ἀναίδεια ἀδιαφοροῦν καί λοιδωροῦν τόν Θεόκαί τόν λαό; Ξεχνοῦν ὅτι  «ὁ Θεός οὐ μυκτηρίζεται»;

Καὶ ἐμεῖς, ὡς βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, τί λόγο ἄραγε θά δώσουμε, τή στιγμή πού ἀνεχόμαστε νά θριαμβεύει καί νά νομιμοποιεῖται μια τέτοια ἁμαρτία; Τί λόγο θά δώσουμε, ὅταν, ἐνῶ ὡς Ἔθνος ἔχουμε πολλάκις εὐεργετηθεῖ  στό διάβα τῆς Ἱστορίας ἀπό τόν Θεό, δέν ὀρθώνουμε τό ἀνάστημά μας,  γιά νά ὑπερασπιστοῦμε τά δικαιώματά Του; Ἡ ἀνοχή μας ἤ  ἡ σιωπή μας ἀπέναντι σέ τέτοια ἄνομα νομοθετήματα μᾶς καθιστᾶ αὐτόχρημα συνενόχους.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔκπληκτος διερωτᾶται: «Τῶν θείων νόμων ὑβριζομένων, ὁ σιγήσας καί παριδών, οὐκ ἔστιν κολάσεως ἄξιος;». Ἐπίσης, ὁ Μέγας Βασίλειος διακηρύττει: «Ὁ σιωπῶν δοκεῖ  συναινεῖν!». Και ὁ Ὅσιος Θεόδωρος Στουδίτης ὁ Ὁμολογητής ἀποφαίνεται: «Ἐντολή γάρ Κυρίου μή σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, και μή σιώπα… Διά τοῦτο κἀγώ ὁ τάλας δεδοικώς τό Κριτήριον, λαλῶ» (PG 99,1321).

Οἱ  ἔνδοξοι πρόγονοί μας ἀγωνίστηκαν μέ ἀνδρεία διαχρονικῶς γιά το τρίπτυχο: Πίστις-Πατρίς-Οἰκογένεια. Κατάφεραν μέ πολλές θυσίες να καταστήσουν σεβαστή καί ἀξιοζήλευτη τή θεοφρούρητη Πατρίδα μας. Αὐτά πού σήμερα συμβαίνουν στόν τόπο μας, ἐκεῖνοι δέν ἤθελαν κἄν νά τά ἐκφράσουν μέ τόν λόγο, ἦταν τά «οὐ φωνητά».

Ἐπειδή, λοιπόν, φοβόμαστε πρωτίστως νά μήν λυπήσουμε καί, πολύ περισσότερο, νά μήν προσβάλουμε μέ τήν σιωπή μας τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό μας, δηλώνουμε ὅτι :

Δέν προσκαλοῦμε πλέον σέ καμμία ἐκδήλωση τῶν Ἱερῶν Καθιδρυμάτων μας οὔτε τούς βουλευτές πού δέν καταψήφισαν τόν ἀνήθικο νόμο ἀλλά οὔτε καί τά μέλη τῆς παρούσης κυβερνήσεως. Καλόν εἶναι, ὅσο παραμένουν ἀμετανόητοι, νά μήν ἔρχονται  στά Μοναστήρια μας. Ἐάν παρ᾿ ἐλπίδα προσέλθουν αὐτοβούλως, ἀσφαλῶς δέν θά τύχουν οἱασδήποτε τιμῆς, ἀφοῦ ἔχουν ἐκπέσει ἀπό τήν ὀφειλόμενη σ᾿ αὐτούς τιμή.

Ἡ στάση μας αὐτή θά ἐφαρμόζεται μέχρι νά ἐκδηλώσουν δημοσίως και ἐμπράκτως τή μετάνοιά τους ( γιά τήν ὁποία εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα), προβαίνοντας στίς κατάλληλες ἐνέργειες γιά τή νομοθετική ἀκύρωση τοῦ  νόμου. «Ὁ τρώσας καί ἰάσεται».

Ἡ ἀπόφασή μας αὐτή εἶναι ἔκφραση φιλανθρωπίας, ἀγάπης καί σεβασμοῦ καί πρός τούς ἰδίους, ἀλλά καί πρός τόν λαό, ὁ ὁποῖος τούς ἐξέλεξε, γιά νά τόν ἐκπροσωποῦν. Ἐφ᾿ ὅσον δημοσίως κατεπάτησαν τόν Νόμο και τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τοῦ λαοῦ, δημοσίως ἐλέγχονται, κρίνονται και ἀποδοκιμάζονται.

Τέλος, ἐλπίζοντες στό ἔλεος καί τήν μακροθυμία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, προσευχόμαστε ὑπέρ τῆς θεοσώστου καί φιλτάτης Πατρίδος μας. Καλοῦμε ὅλους τούς συνειδητούς χριστιανούς νά παραμένουν ἑδραῖοι και ἀμετακίνητοι στήν Ἀποστολική καί Ἁγιοπατερική Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου Ἀρχιμανδρίτης Ἰωσήφ καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἀρχιμανδρίτης Ἀμφιλόχιος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

 Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κωνσταμονίτου Ἀρχιμανδρίτης Χαραλάμπης καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ΓηρομερίουΘεσπρωτίας Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Δρυοβούνου ΚοζάνηςἈρχιμανδρίτης Στέφανος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σοχοῦ Λαγκαδᾶ Ἀρχιμανδρίτης Ἰωαννίκιος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου Θεοτόκου ΚαλλίπετραςΒεροίαςἈρχιμανδρίτης Παλαμᾶς καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ ἉγιορείτουΠυργετοῦ Λαρίσης Ἀρχιμανδρίτης Εἰρηναῖος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ ἩσυχαστηρίουὉσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου Ὀρμυλίας Χαλκιδικῆς Ἀρχιμανδρίτης Συνέσιος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου Πευκοχωρίου Χαλκιδικῆς Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Παντοκράτορος καί Ἁγίας Σκέπης Μελισσοχωρίου Ὡραιοκάστρου Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

 Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Γατζέας Βόλου Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ ἉγιορείτουΠαιονίας Κιλκίς Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μακαριωτίσσης ΔόμβραιναςΘήβας Ἀρχιμανδρίτης Θεοδόσιος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Λαγκάδας Πάρου Ἀρχιμανδρίτης Μελέτιος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου ΣιαμάδωνΚαλαμπάκας Ἀρχιμανδρίτης Μακάριος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἄνδρου Ἀρχιμανδρίτης Δωρόθεος καί οἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης ΘαψανῶνΠάρου Μακρίνα μοναχή καί αἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

Ἡ Προεστῶσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Πυργετοῦ Λαρίσης,Μετοχίου Ἱεράς Μονῆς Ἁγίου Νικοδήμου,Χριστονύμφη μοναχή καί  αἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί 

 Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Μουτσιάλης Σκήτης Βεροίας Πορταΐτισσα μοναχή καί αἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰσοδίων Ὄσσης Λαγκαδᾶ Γαλήνη μοναχή καί αἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Λαυρεντίου ΠηλίουΜαριάμ μοναχή καί αἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

Ἡ Καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Παναγία Ἄξιόν Ἐστιν» Μεσαίου Ὡραιοκάστρου Εὐφημία μοναχή καί αἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

Ἡ Καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίου Γεωργίου ἈνύδρουἸωάννα μοναχή καί αἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί 

Ἡ Καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Σταυροῦ Μαψοῦ Κορινθίας Ἱλαρία μοναχή καί αἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης Πορφυρία μοναχή καί αἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί 

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Ἁγίου ΠρωτομάρτυροςΣτεφάνου Περαίας Θεσσαλονίκης Ἀγάθη μοναχή καί αἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων ΜετεώρωνΧριστονύμφη μοναχή καί αἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Λιβαδίου ἘλασσῶνοςΘεοφανώ μοναχή καί αἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

 Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναλήψεως Πρώτης Σερρῶν Ἀνυσία μοναχή καί αἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μηνᾶ Περιχώρας ΔράμαςἈγαθαγγέλη μοναχή καί αἱ  σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης Συγκλητική μοναχή καί αἱ  σύν 

Πηγή: https://www.impantokratoros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.